หลัก 5 Cs คืออะไร เกี่ยวข้องอย่างไรกับการขอสินเชื่อ

ในการพิจารณาให้สินเชื่อของทางสถาบันการเงินหรือธนาคารนั้น มักจะพิจารณาโดยใช้หลัก 5Cs ซึ่งเป็นเสมือนหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้สินเชื่อที่ได้มาตรฐานที่สุดและมีความน่าเชื่อถือ แล้วหลัก 5Cs มีอะไรบ้าง เราไปทำความรู้จักกัน

รู้จักหลัก 5 Cs

          หลัก 5 Cs ประกอบไปด้วย Character, Capacityb, Capital, Collateral และ Conditions ซึ่งสามารถแจกแจงรายละเอียดได้ดังนี้

  1. Character (คุณลักษณะและความน่าเชื่อถือของผู้ขอสินเชื่อ)

ซึ่งจะพิจารณาจากคุณสมบัติพื้นฐาน ทั้งอายุ หน้าที่การงาน การเดินบัญชีเงินรายเดือน วินัยในการใช้และการชำระสินเชื่อในอดีต ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะบอกถึงความสามารถในการใช้หนี้และการบริหารจัดการสินเชื่อ

  1. Capacityb (ความสามารถในการจ่ายชำระหนี้คืนได้ตามระยะเวลาที่กำหนด)

จะพิจารณาจากรายได้ในปัจจุบัน ภาระหนี้สินที่มีอยู่ ประวัติการชำระยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและสินเชื่ออื่น ๆ ซึ่งหากมีการตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นปกติ การขอสินเชื่อจะผ่านง่ายขึ้น

  1. Capital (เงินทุน สินทรัพย์ หรือเงินฝากของผู้ขอสินเชื่อ)

จะพิจารณาจากหลักประกันที่ผู้ขอสินเชื่อมีอยู่ เพื่อเป็นหลักประกันในกรณีที่ผู้ขอสินเชื่อมีปัญหาและขาดส่งงวด หลักประกันเหล่านี้สามารถนำมาผ่อนชำระแทนได้

  1. Collateral (ผู้ค้ำประกันหรือหลักประกัน)

โดยปกติแล้วจะเป็นที่ดิน บ้าน อาคารและอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ซึ่งราคาประเมินนั้น จะต้องมากกว่าจำนวนเงินที่ขอสินเชื่อ เพื่อเป็นหลักประกันในกรณีผู้ขอสินเชื่อไม่สามารถผ่อนชำระค่างวดได้ตามปกติ ส่งผลให้ผู้ค้ำประกันสามารถชำระหนี้แทนหรือนำหลักประกันมาขายทอดตลาดได้ตามที่กฎหมายกำหนด

  1. Conditions (ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อรายได้)

ในที่นี้หมายถึงปัจจัยทั้งหมดที่มีผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ในอนาคตของผู้ขอสินเชื่อ

หากผู้ขอสินเชื่อผ่านเกณฑ์การพิจารณาทั้ง 5 ข้อนี้ ธนาคารก็จะอนุมัติสินเชื่อให้และนัดทำสัญญาในเวลาไม่นานหลังจากการประกาศผลการอนุมัติ…