สถาบันการเงินใช้เกณฑ์ใดในการพิจารณาปล่อยเงินกู้

EX_news7540ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้สินเชื่อของแต่ละสถาบันการเงินหรือธนาคารจะมีลักษณะใกล้เคียงกันก็จริง แต่ถึงอย่างนั้นแต่ละสถาบันก็ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่แตกต่างกัน ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ นั้น ผู้กู้จำเป็นต้องศึกษา ทำความเข้าใจและยอมรับได้ก่อนที่จะเข้าไปปรึกษากับทางธนาคารและทำเรื่องของสินเชื่อ

เกณฑ์ที่สถาบันการเงินใช้พิจารณาสินเชื่อ

อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าสถาบันการเงินหรือธนาคารแต่ละแห่งจะมีนโยบายและหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันเล็กน้อย แต่โดยทั่วไปแล้วมีปัจจัยหลัก ๆ ที่ใช้ประกอบการพิจารณา คือ

 

  • นโยบายสินเชื่อของผู้ให้สินเชื่อ

ในที่นี่อาจหมายถึงประเภทของผู้มีสิทธิ์ขอสินเชื่อ หน้าที่การงาน เกณฑ์เงินเดือน ฯลฯ ซึ่งจะไม่แตกต่างกันมากนักในแต่ละธนาคาร

  • คุณลักษณะและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อ ในข้อนี้มักจะนิยมใช้หลัก 5Cs ซึ่งได้แก่
  1. Character คือ คุณลักษณะและความน่าเชื่อถือ
  2. Capacity คือ ความสามารถในการจ่ายชำระหนี้คืนได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
  3. Capital คือ เงินทุน สินทรัพย์ หรือเงินฝากของผู้ขอสินเชื่อ
  4. Collateral คือ ผู้ค้ำประกันหรือหลักประกันที่ผู้ขอสินเชื่อนำมาจำนำหรือจำนอง
  5. Conditions คือ ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อรายได้ของผู้ขอสินเชื่อ

ซึ่งหากผู้ขอสินเชื่อศึกษารายละเอียดและพิจารณาแล้วว่าสามารถปฏิบัติตาม

ข้อกำหนดที่ทางธนาคารกำหนดให้ได้ ก็สามารถเข้าไปปรึกษาและทำเรื่องขอสินเชื่อได้ ซึ่งมีแนวโน้มว่าการขอสินเชื่อจะผ่านโดยง่ายด้วย เพราะทุกอย่างเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดไม่ว่าจะเป็นนโยบาย คุณลักษณะและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อ…