สิ่งที่ควรรู้ก่อนขอสินเชื่อ

  การขอสินเชื่อนั้น มีปัจจัยหลายประการที่ผู้ขอสินเชื่อจำเป็นต้องศึกษา เรียนรู้และทำความเข้าใจ โดยเฉพาะความสามารถในการชำระหนี้ของตนเองเป็นสิ่งที่ผู้คิดจะขอสินเชื่อต้องพิจารณาเป็นอันดับแรก

รู้สักนิดก่อนขอสินเชื่อ

          การขอสินเชื่อบ้านนั้น ธนาคารมีเกณฑ์การพิจารณาหลายประการ ซึ่งสิ่งเหล่านั้นมาจากเอกสารสำคัญต่าง ๆ ประวัติการทำงานและประวัติทางการเงิน เหล่านี้ผู้ขอสินเชื่อต้องศึกษาให้ดีและละเอียด เพื่อให้เข้าใจและสามารถส่งเรื่องขอสินเชื่อให้ธนาคารพิจารณาผ่านได้ ซึ่งต้อไปนี้คือสิ่งต่าง ๆ ที่ผู้ขอสินเชื่อต้องรู้

 

  1. เอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อ เป็นเอกสารสำคัญที่ต้องเตรียมให้ครบ ได้แก่

          – เอกสารประจำตัว เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ สำเนาทะเบียนบ้าน

          – เอกสารเกี่ยวกับรายได้ เช่น ใบรับรองเงินเดือน หรือหลักฐานการรับ/จ่ายเงินเดือนจากนายจ้าง สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

          – เอกสารอื่น ๆ เช่น สำเนาโฉนดที่ดินหรือสำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์

  1. การค้ำประกันและหลักประกัน ผู้ขอสินเชื่อจำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือหากกู้ไม่มากและไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ก็สามารถใช้บุคคลค้ำประกันได้ ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้ผู้ยื่นเรื่องกู้ต้องศึกษาอย่างละเอียด
  2. เกณฑ์ที่สถาบันการเงินใช้พิจารณาสินเชื่อ จำเป็นต้องรู้ เพราะส่งผลโดยตรงต่อการพิจารณาให้สินเชื่อแก่เรา หากเราสามารถทำตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่ทางธนาคารกำหนดได้ สินเชื่อของเราก็จะผ่านอย่างง่ายดาย

ซึ่งนอกจากสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ที่ผู้ขอสินเชื่อต้องศึกษาแล้ว ยังมีเรื่องของสิทธิของผู้ขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินกรณีไม่ได้รับอนุมัติหรือถูกปฏิเสธสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และการติดตามทวงถามหนี้ ซึ่งล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับการขอสินเชื่อและการปฏิบัติตัวของเราหลังจากที่สินเชื่ออนุมัติผ่านแล้วทั้งสิ้น ช่วยให้เราขอสินเชื่อผ่านง่ายและปฏิบัติตนถูกต้องกับการเป็นลูกหนี้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต…